ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว กำหนดการจัดอบรมและสอบ วิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น ประจำปี 2554-2555

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ลงวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

๑. ๑/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นพัทลุง(HS9AP)

วัดนางลาด เลขที่ ๑๒๓ ถนนจ้ายเจริญ

ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๐๘ ๔๓๙๖ ๗๖๐๑

โทรสาร

๐ ๗๔๖๗ ๐๕๙๙

 

๒. ๒/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน(HS5AL)

๒๕๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๐ ๕๓๕๖ ๓๐๕๘

๐๘ ๖๙๑๔ ๔๓๓๙

 

๓. ๓/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร(HS7AT)

๑๐๐๐/๒๖ ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๐ ๓๔๔๑ ๑๒๘๖

๐๘ ๖๑๗๔ ๙๖๑๖

 

๔. ๔/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา(HS1AY)

๑๙๔/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลประตูชัย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๐๘ ๙๔๑๔ ๔๑๕๔

 

๕. ๕/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย(HS4AL)

๑๓๐/๑ ถนนพิพัฒนมงคล ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

๐ ๔๒๘๑ ๑๙๕๕

๐๘ ๑๗๔๙ ๙๕๓๙

 

๖. ๖/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต(HS8AT)

๖๓/๗๓๖ ถนนวิรัชหงษ์หยก

ซอย ๓/๗ หมู่บ้านอนุภาษมโนรมย์ หมู่ที่ ๔

ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๐ ๗๖๓๕ ๔๘๖๐

โทรสาร

๐ ๗๖๕๒ ๒๑๔๓

 

๗. ๗/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๙ เมษายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น(HS4AK)

๑๐๒/๑ ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๐ ๔๓๓๓ ๒๐๕๐

๐๘ ๖๘๕๕ ๐๐๐๖

 

๘. ๘/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(HS7AJ)

๕๘๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย

อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐

๐ ๓๒๖๘ ๘๖๒๕

๐๘ ๙๔๑๑ ๑๔๔๔

 

๙. ๙/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง(HS2AR)

๓/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงเนิน

อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๐ ๓๘๙๙ ๑๕๙๙

๐๘ ๑๙๔๕ ๙๗๗๕

 

๑๐. ๑๐/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์(HS6AN)

๑๓๙ ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ

อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๐ ๕๖๒๒ ๐๐๙๙

๐๘ ๑๘๘๘ ๒๐๐๐

 

๑๑. ๑๑/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี(HS7AR)

๔๙/๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองตาคต

อำเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๐ ๓๒๒๓ ๒๒๗๒

๐๘ ๙๗๔๑ ๔๗๗๘

 

๑๒. ๑๒/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา ๑(HS8AP)

๓ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม

ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

๐๘ ๑๘๙๑ ๖๓๖๑

๐๘ ๑๓๙๗ ๘๘๗๘

๐๘ ๕๔๗๗ ๗๔๗๐

 

๑๓. ๑๓/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี(HS7AS)

๒๕๓/๓ ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี

ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๐๘ ๑๖๔๒ ๖๓๙๔

๐๘ ๖๘๐๘ ๑๗๔๖

 

๑๔. ๑๔/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง(HS8AR)

๓/๓ ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

๐๘ ๑๗๘๘ ๗๒๗๒

๐๘ ๑๐๙๐ ๓๐๐๐

 

๑๕. ๑๕/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส(HS9AN)

๒๔๑/๑๐๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

๐๘ ๕๗๙๗ ๔๐๐๑

๐๘ ๑๖๗๘ ๒๔๒๗

 

๑๖. ๑๖/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร(กรุงเทพมหานคร)(HS1AB)

๓๙๐/๔๒ ซอยเพชรเกษม ๖๒/๓

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

๐ ๒๔๕๕ ๙๗๐๐ – ๓

๐๘ ๑๖๙๙ ๑๒๖๕

 

๑๗. ๑๗/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์(HS3AS)

๒๙๔ ถนนภักดีชุมพล ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๐๘ ๑๗๖ ๐๓๒๖๖

 

๑๘. ๑๘/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ(HS3AC)

๒๕๑/๘ หมู่ที่ ๔ ถนนองค์การสาย ๒

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๐๘ ๗๖๕๔ ๘๙๔๐

๐๘ ๖๒๖๒ ๓๐๓๐

 

๑๙. ๑๙/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ(HS1AM)

๕๗/๑๘๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเมืองใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๐๘ ๑๘๓๐ ๑๕๕๖

๐๘ ๙๘๒๒ ๒๓๘๔

๐๘ ๑๔๘๘ ๐๘๘๘

 

๒๐. ๒๐/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก(HS6AP)

ตู้ ปณ ๕๔ ไปรษณีย์พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๐๘ ๐๕๐๘ ๑๑๘๘

๐๘ ๔๖๒๐ ๗๓๔๕

 

๒๑. ๒๑/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร(HS8AC)

๘๙/๑ ซอย ๑/๑ ถนนพิศิษฐ์พยาบาล

ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐

๐ ๗๗๕๐ ๑๑๙๙

 

๒๒. ๒๒/๒๕๕๔

(รุ่นที่ ๑)๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่(HS5AC)

๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลฟ้าฮ่าม

อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๐ ๕๓๘๕ ๓๐๒๕

๐๘ ๑๖๗๑ ๘๗๒๗

 

๒๓. ๑/๒๕๕๕

(รุ่นที่ ๑)๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา(HS2AS)

๖๖ – ๖๘ ถนนบางคล้า-แปลงยาว

ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙

๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕

๐ ๓๘๕๔ ๑๓๙๙

 

๒๔. ๒/๒๕๕๕

(รุ่นที่ ๑)๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา(HS3AN)

โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ถนนนครราชสีมา – ปักธงชัย

ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๐๘ ๑๙๗๖ ๐๐๕๐

๐๘ ๙๕๘๕ ๘๒๖๘

 

๒๕. ๓/๒๕๕๕ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่(HS8AK)

มูลนิธิประชาสันติสุข ๓๐๗/๒

ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ

อำเภอ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐
 ขอบคุณ ข้อมูลจาก สมาคสวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี ครับ

อ่าน 868 ครั้ง   โพสเมื่อ : 13/02/2011 14:28
Copyright (c) 2011 ติดต่อโฆษณาได้ที่ Greenfishings@hotmail.com